excel中通过宏将a1-a35的数据转化为a1-g5中。

Sub Formatloc()
'
' Formatloc 宏
'
'
Dim ar, br(1 To 5, 1 To 7), i, j, n
ar = [A1:A35]
For i = 1 To 5:
  For j = 1 To 7:
    n = n + 1
    br(i, j) = ar(n, 1)
  Next
Next
[a1:g5] = br
  
End Sub

如果运行一次以后,再运行,就会报错“在中断模式不能执程序代码

解决办法:VB中工具->选项->通用 里有中断模式可以更改。(看蓝色的那两个按钮,双杠的那个是中断,右边的那个是结束,点击结束,再点击运行就可以运行了!)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注