【5.4】python打印出特殊符号

三角形Δ    

print '%s' % u'\u0394'
个人公众号,比较懒,很少更新,可以在上面提问题:

更多精彩,请移步公众号阅读:

Sam avatar
About Sam
专注生物信息 专注转化医学