Protein Design


 • 一、计算蛋白属性(基于结构)
 • 二、计算蛋白属性(基于序列)
 • 三、结构优化
 • 四、建模
 • 4.1 二级结构预测
 • 4.2 二级结构预测工具
 • 4.4 三级结构预测
 • 4.5 建模工具
 • 4.7 结构比对
 • 五、对接
 • 六、蛋白质功能优化
 • 6.2 稳定性
 • 七、设计
 • 八、具体案例
 • 九、工具篇
 • MOE
 • VMD
 • pymol …


总篇数:75